Another way of telling

Archive for August, 2009

Ngựa Người

– Khi thơ bé sở thích của tôi là săn bắn, giết chóc thú vật và gia cầm.

– Lớn lên, tôi ý thức được cuộc sống không phải là vĩnh hằng, trong tôi có một lòng trắc ẩn. Tôi ghê, sợ…

– Nhiếp ảnh dạy tôi, cho tôi thêm sức mạnh để đối diện. Tôi chụp nó… con Ngựa.

– Chúng tôi mua con Ngựa này! Nó! Chúng tôi cần bộ xương của nó!!!

– Mẹ tôi bị khớp…

– Cuộc sống….

Việt Trì 07/09